Usługa prawna on-line

W przypadkach nie wymagających udzielenia pełnomocnictwa możliwe jest wykonanie usługi prawnej on-line.

Jeżeli są Państwo zainteresowaniu uzyskaniem porady prawnej, opinii prawnej lub projektem pisma procesowego, nieprocesowego, albo sporządzeniem lub konsultacją projektu umowy, możliwe jest to za pośrednictwem znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.

Celem skorzystania z usługi prawnej on-line należy, w zamieszczonym formularzu, określić zwięźle stan faktyczny oraz zakres zlecenia, a także dołączyć do wiadomości istotne dokumenty (załączniki). Przekazanie przedmiotowych informacji i dokumentów umożliwi wstępne zapoznanie się przez Kancelarię ze stanem faktycznym oraz dokonanie wyceny i oszacowanie czasu koniecznego na wykonanie zlecenia.

Wycena sporządzana jest w ciągu 48 godzin od chwili doręczenia wiadomości i jest bezpłatna. Wraz z wyceną przesyłany jest numer rachunku, na który należy uiścić wskazane w wycenie honorarium. Ponadto w wiadomości wskazany jest przewidywany czas wykonania zlecenia.

Po zaakceptowaniu przez Państwa wyceny i przekazaniu na wskazany w wiadomości rachunek wynagrodzenia niezwłocznie przystępuję do wykonania przedmiotu zlecenia. Jednocześnie z przekazaniem na wskazany rachunek bankowy kwoty wynagrodzenia, zawierana jest pomiędzy Kancelarią, a klientem umowa o internetową usługę prawną.

W przypadku przekroczenia przez Kancelarię terminu wykonania zlecenia (poza wypadkiem opisanym wyżej) Klient ma prawo do rozwiązania umowy o internetową usługę prawną za zwrotem wynagrodzenia.

Na życzenie Klienta Kancelaria wystawi Klientowi fakturę. Klient zobowiązany jest udostępnić dane do wystawienia faktury tj. imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres, numer NIP. Faktura zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez Klienta.